Chystáte se založit s.r.o. ? Pojďme si připomenout pár důležitých informací.

Obecně lze říci, že založení s.r.o. je nyní jednodušší. Pro založení společnosti je potřebné uzavřít společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, složit základní jmění společnosti (nebo jeho části), získat živnostenské oprávnění, zapsat společnost do obchodního rejstříku a registrovat společnost na příslušném finančním úřadě.

Rozhodli jste se založit s.r.o.?

Vše lze vyřešit pouze s notářem, u kterého sepíšete společenskou smlouvu formou notářského zápisu. Počet zakladatelů či společníků není omezen. Společnost může zakládat i pouze jedna osoba, v tom případě se nejedná o společenskou smlouvu, ale o zakladatelskou listinu.

Jaké povinné náležitosti musí obsahovat společenská smlouva?

Název společnosti neboli jméno, které je zapsáno v obchodním rejstříku. Jedná se tedy o název, pod kterým bude společnost vystupovat v obchodních vztazích. Při vytváření názvu společnosti musíte dbát na podmínku, aby název vaší společnosti nebyl zaměnitelný s jinou společností. Pokud se bude rejstříkovému soudu zdát název zaměnitelný, neprovede zápis do obchodního rejstříku. Název musí také obsahovat právní formu společnosti - v našem případě společnost s ručením omezeným, s.r.o. a spol. s.r.o.

Sídlo společnosti

Do obchodního rejstříku se zapisuje úplná adresa sídla společnosti, ve společenské smlouvě (či zakladatelské listině) stačí uvést pouze název obce.

Předmět podnikání

Předmět podnikání má kopírovat živnosti definované zákonem o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.).

Společníci

Společenská smlouva musí obsahovat seznam společníků. U fyzické osoby je uvedeno jméno a bydliště, popřípadě i datum narození. U právnické osoby je zapsán název firmy, sídlo a identifikační číslo společnosti.

Podíly

Zákon o obchodních korporacích definuje základní podíl, se kterým jsou spojena práva a povinnosti. Společenská smlouva však může obsahovat i vznik různých jiných druhů podílů.

Vklad

Od 1. 1. 2014 je minimální výše vkladu jednoho společníka 1 Kč, společenská smlouva však může stanovit jinou částku. Složení vkladů stanoví společenská smlouva, vetšinou se jedná o složení vkladu na bankovní účet. Při zakládání společnosti je nutné určit správce vkladu, který vklady přijímá a spravuje. Do společnosti je možné vložit i nepeněžité vklady. Ve společenské smlouvě musí být tyto vklady propsány a oceněny. Nejjednodušší cesta je založit bankovní účet na jméno správce vkladu a na tento účet složit vklad. Příslušná banka vám na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů, vychází ze společenské smlouvy, popřípadě zakladatelské listiny. Potvrzení se dokládá při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Základní kapitál

Oproti minulým částkám se výše základního kapitálu výrazně snížila. Minimální výše základního kapitálu je 1 Kč.

Jednatelé společnosti

Jednatel či jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Při zakládání společnosti jsou jednatelé uvedeni ve společenské smlouvě. Společenská smlouva musí obsahovat výslovně i počet jednatelů. Ve smlouvě musí být uveden i způsob jednání za společnost. Od začátku roku 2014 je možnost, že jednatelem se může stát i právnická osoba, ale musí být zastoupená fyzickou osobou nebo svým statutárním orgánem. Kdo může být jednatelem? Jednatel musí být svéprávný a plnoletý. Další podmínkou jmenování jednatele je bezúhonnost, která se prokazuje výpisem z trestního rejstříku.

Notářský zápis a potřebné kopie vám vyhotoví každý notář přibližně kolem 3 000,- Kč. Ceny za vyhotovení notářského zápisu jsou téměř stejné v celé České republice.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, je nutné doložit příslušná oprávnění k podnikání (živnostenské listy, koncese, a další). Návrh se podává u příslušného rejstříkového soudu. Všichni jednatelé stvrzují návrh úředně ověřeným podpisem. Společně s návrhem se dokládají přílohy za společnost a přílohy za každého jednatele společnosti.

Přílohy za společnost

  • Společenská smlouva nebo zakladatelská listina.
  • Oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenské listy).
  • Listina osvědčující právní důvod užívání místnosti v podobě výpisu z katastru nemovitostí (nesmí být starší více než tři měsíce) osvědčující vlastnické právo k prostorám sídla společnosti. Pokud není společnost vlastníkem, je nutné doložit souhlas vlastníka prostor či správce, který je zmocněný k udělení souhlasu s umistěním sídla. Pokud souhlas vystaví správce, součástí souhlasu musí být i příloha, která potvrzuje zmocnění správce.
  • Doklady o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladu či banky).

Přílohy za každého jednatele

  • Výpis z trestního rejstříku (nesmí být starší více než tři měsíce).
  • Čestné prohlášení jednatele, že je způsobilý k právním úkonům, splňuje podmínky provozování živnosti dle živnostenského zákona.
  • Čestné prohlášení jednatele, že splňuje podmínky obchodního zákoníku.

Na zápis do obchodního rejstříku, můžete čekat až půl roku. Rozhodnutí o zápisu společnosti od rejstříkového soudu bude doručeno na sídlo společnosti. První z povinností nově vzniklé společnosti je registrace u příslušného finančního úřadu.

Ve kterých zákonech informace hledat?

Potřebné informace naleznete v zákoně o obchodních korporacích, konktétně zákon č. 90/2012 Sb. Řídit se lze také podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), v němž jsou obsaženy obecné úpravy právnických osob.