Generální finanční ředitelství informuje

Rádi bychom Vás informovali, že na základě informace Generálního finančního ředitelství nebude správce daně vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne do 30. září 2013 z důvodu, že úplatu za přijaté plnění poskytne svému dodavateli na jiný účet než ten, který byl správcem daně zveřejněn na internetu.

Generální finanční ředitelství sděluje k ručení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, to je v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdanitělné plněné poskytnuta zcela nebo z části bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele plnění zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, tuto informaci:

Správce daně nebude vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 30. září 2013.

Generální finanční ředitelství si je vědomo novosti předmětného typu ručení a relativní náročnosti zavedení opatření s tímto ručením spojených na straně podnikatelské veřejnosti. Jeví se proto jako potřebné a účelné poskytnout podnikatelské veřejnosti širší časový prostor, aby si mohla v praxi aplikaci k ověřování účtů osvojit a dále aby se s ní respektivě s předmětným zákonným ručením jako takovým důkladně seznámila, aniž by byla ze strany správců daně vyzývána ke splnění ručitelské povinnosti, která ve vymezeném období vznikla dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. 

V souladu s ustanovením § 98 zákona o DPH začne správce daně ke dni 1. dubna 2013 v aplikaci "Registr plátců" zveřejňovat údaj o účtech určených ke zveřejnění. Vzhledem k charakteru údaje je vhodné, aby účty určené ke zveřejnění byly ověřeny. Správci daně proto využívají svoji pravomoc a účty ověřují. Protože proces nahlašování účtů stále probíhá, včetně nemalého množství změn již nahlášených účtů, a to o po uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené v přechodném ustanovení, využijí správci daně toto období k postupnému dokončení procesu zpracování účtů takto určených ke zveřejnění.