Jak ušetřit na energiích?

Jste podnikatelé a chcete ušetřit na výdajích za elektřinu? Máte šanci! Zažádejte si o evropskou dotaci!

Začátkem měsíce května 2012 byla zveřejněna výzva projektu Eko-energie, který nabízí podnikatelům získat dotace EU a snížit tak energetickou náročnost výroby, spotřebu primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů i jejich udržitelný růst. Registrační žádost pro oblast obnovitelných zdrojů energie můžete podat od 21. května 2012 do 8. června 2012 a pro oblast úspor energie máte možnost podat svou žádost od 27. června 2012 do 4. července 2012. Plné žádosti budou přijímány od 9. července 2012 do 30. září 2012. Pokud máte v plánu projekt, jenž by mohl být daným programem podpořen, nezapomeňte žádost podat včas. Dotace jsou přiděleny na základě stanoveného pořadí dle dosažených bodů. Body se přidělují na základě daných výběrových kritérií. U projektů z oblasti úspor energie jsou klíčové především ekologický přínos projektu, ekonomická efektivnost a dosažení trvalé úspory spotřeby energie. U malých vodních elektráren se hledí zejména na ekologický přínos, měrné způsobilé výdaje a poměrnou dobu ročního využití instalovaného výkonu. U obou typů projekt můžete získat bodovou bonifikaci deseti procent z dosažených bodů v případě, že je váš projekt realizován ve strukturálně postiženém nebo hospodářsky slabém regionu či v regionu s vysoce nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti.

Mezi hlavní cíle programu Eko-energie se řadí snižovat energetickou náročnost výroby, omezit závislost na dovozu energetických komodit, využít potenciál energetických úspor a druhotných energetických zdrojů, snížit spotřebu fosilních paliv a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Program Eko-energie podporuje, v souladu s těmito cíli, dva typy aktivit:

 • Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů.
 • Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie.

Podporovány jsou především tyto aktivity:

 • zavádění měření a regulace
 • rekonstrukce tepelného hospodářství
 • snižování energetické náročnosti ve výrobě (vyšší účinnost výrobních technologií)
 • využití odpadního tepla
 • zateplování objektů
 • modernizace zařízení na výrobu energie
 • výstavba či rekonstrukce malé vodní elektrárny

V programu Eko-energie již nejsou podporovány například elektrárny na biomasu, solární panely nebo bioplynové stanice.

Ušetřete až polovinu nákladů!

Program Eko-energie je určen pro firmy všech velikostí a bez odvětvového omezení. Výjimku tvoří pouze projekty vodních elektráren, kde o dotaci mohou žádat pouze malé a střední firmy. Výše dotace záleží na velikosti firmy, typu projektu a pohybuje se v rozmezí 30% až 50% tzv. způsobilých výdajů. U malých vodních elektráren lze tedy získat dotaci ve výši 500.000,- Kč až 60.000.000,- Kč a u ostatních podporovaných aktivit jde o částku 500.000,- Kč až 30.000.000,- Kč.

Výdaje, na které se dotace vztahuje:

 • hardware a sítě
 • software, stroje, zařízení a data
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • projektová dokumentace stavby
 • inženýrské sítě a komunikace
 • rekonstrukce/mo­dernizace - technické zhodnocení staveb
 • publicita projektu
 • novostavby či nákup staveb (pouze u malých vodních elektráren)
 • nákup pozemků (max. 10 % způsobilých výdajů)
 • úpravy pozemků

Projekt Eko-energie, o který má většina podnikatelů velký zájem, patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější projekty v rámci OPPI a to z hlediska částky požadované dotace i počtu podaných žádostí. Jestliže chcete uspět se svým projektem, začněte s přípravou včas a prostudujte si řádně veškerou dokumentaci, která se k dotaci vztahuje, a také si ověřte, zda Váš projekt odnáší všechna důležitá výběrová kritéria. Základem projektu a důležitou součástí plné žádosti je energetický audit. Energetický audit musí mít každý žadatel při podávání žádosti zpracovaný spolu s podnikatelským záměrem, který z něj vychází.