Jste účastníkem II. pilíře? Víte o podání pojistného přiznání?

Podnikatelé, kteří v loňském roce vstoupili do II. důchodového pilíře, musí poprvé vyplnit nový tiskopis v podobě pojistného přiznání. Pojistné přiznání se odevzdává na finanční úřad současně s přiznáním k dani z příjmu fyzických osob a lze jej podat pouze v papírové formě.

Do II. důchodového pilíře mohli všichni občané dobrovolně vstoupit teprve během roku 2013, proto je vyplnění pojistného přiznání novinkou. Vstup do II. pilíře nemá vliv na výpočet zdravotního pojištění ani daně z příjmu fyzických osob za rok 2013. Vstup do II. pilíře však ovlivňuje, kolik zaplatíte na povinném pojistném na sociální zabezpečení za rok 2013, které zahrnuje též důchodové pojištění hrazené do I. důchodového pilíře. Poplatníci, kteří vstoupili do II. pilíře, odvedou na důchodovém spoření 5 % z vyměřovacího základu a na pojistném na sociální zabezpečení 26,2 % z vyměřovacího základu. Osoby, které do II. pilíře nevstoupily, zaplatí na pojistném na sociální zabezpečení 29,2 % z vyměřovacího základu.

Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření musí tedy podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou z tohoto pravidla je poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši 0 Kč (nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská dovolená a podobně) nebo za něj pojistné odvádí výhradně zaměstnavatel. Takový poplatník pojistné přiznání podávat nemusí. Zvláštní skupinou povinnou podat pojistné přiznání jsou poplatníci, kteří mají zaměstnavatele, který není plátcem pojistného na důchodové spoření, tj. není v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a zároveň je povinen odvádět pojistné na důchodové pojištění. Jde o zaměstnance zahraničního zaměstnavatele nebo zaměstnance velvyslanectví cizího státu.

Zákonné lhůty

Jestliže Vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je možnost posunutí termínu odevzdání daňového i pojistného přiznání o 3 měsíce. O této skutečnosti je nutné příslušné úřady písemně vyrozumět a plnou moc pro daňového poradce předložit před základním termínem pro podání daňového přiznání. Bez včasného doručení plné moci pro poradce není možné základní lhůtu prodloužit

Do 1. dubna 2014 musíte na finanční úřad doručit daňové přiznání z příjmu fyzických osob za rok 2013. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak je lhůta prodloužena do 1. července 2014. Daň z příjmu fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Do 1. dubna 2014 je rovněž nutné odevzdat na finanční úřad pojistné přiznání za rok 2013. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta také prodlužuje do 1. července 2014. Důchodové spoření se platí jednou ročně finančnímu úřadu na speciální účty a je splatné v poslední den lhůty pro podání pojistného přiznání.

Do 2. května 2014 mají OSVČ povinnost doručit místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) přehled o příjmech a výdajích za rok 2013. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje do 1. srpna 2014. Během roku se platí zálohy na pojistné na sociální zabezpečení, které se odečtou od vyčísleného pojistného za celý rok 2013. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013.

Do 2. května musí být přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 dodán také příslušné zdravotní pojišťovně. Tiskopis pro zdravotní pojišťovnu je však velmi odlišný od tiskopisu pro OSSZ. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta opět prodloužena do 1. srpna 2014. U zdravotního pojištění se také platí během roku zálohy, které se následně odečtou od vyčísleného zdravotního pojištění za celý rok 2013. Případný nedoplatek je shodně nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013.