Máte šanci dostat příspěvek na podnikání?

Již několik let mají nezaměstnaní, kteří jsou evidováni na úřadě práce, právo požádat o příspěvek pro začátek svého podnikání. Tuto dotaci ale nedostanou všichni žadatelé. Jaké podmínky tedy musíte splnit, abyste uspěli?

Příspěvek pro začátek podnikání od úřadu práce spravuje § 113 zákona o zaměstnanosti. Jde o dotaci na zřízení společensky vhodného pracovního místa za účelem vykonávání samostatné výdělečné činnosti. Výše možné dotace se měří od míry nezaměstnanosti daného okresu. Dotace pro start podnikání může činit nanejvýš čtyřnásobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předešlého kalendářního roku, pokud je míra nezaměstnanosti v daném okrese nižší nežli průměrná nezaměstnanost v ČR. Jestliže je nezaměstnanost v okrese přinejmenším průměrná, pak daný příspěvek může činit až šestinásobek průměrné mzdy. Většinou se ale daná částka pohybuje od dvaceti do padesáti tisíc korun. Při přidělování dotací záleží i na směrnicích generálního ředitele Úřadu práce České republiky a na jednotlivých ÚP, jelikož právě oni poskytují dané příspěvky v rozdílné výši a to podle situace na trhu práce a dle vlastního uvážení. Úřady práce dávají přednost především lidem, kteří jsou v jejich evidenci déle než pět měsíců, či jsou ohroženi sociálním vyloučením kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti a také se dává přednost uchazečům, kterým je věnována zvýšená pozornost při zprostředkování zaměstnání dle § 33 zákona o zaměstnanosti anebo absolvovali rekvalifikační kurz "Základy podnikání". Existují pak i další podmínky, které nařizuje každý Úřad práce dle svého uvážení (např. udržet podnikání alespoň jeden rok). “Smůlu” mají lidé, kteří zažádají o dotaci na podnikání ve stejném odvětví, ve kterém podnikali již dříve a nezáleží na tom, zda pobírali příspěvek, či nikoliv. Dotaci mohou ale získat, pokud zažádají o příspěvek pro jiný obor.

Jakým způsobem o dotaci zažádat

Jestliže jste se doopravdy rozhodli o dotaci zažádat a jste evidováni na úřadu práce, ze všeho nejdříve musíte podat písemnou žádost a k ní doložit:

- ekonomickou rozvahu příjmů a nákladů
- podnikatelský záměr
- doklad o zřízení účtu
- seznam nákladů, které plánujete
- doklady, kterými dosvědčíte skutečnosti uvedené v žádosti
- osvědčení o tom, že nemáte v evidenci daní zachycené daňové nedoplatky (např. nedoplatek na pojistném,..)
- doklad, kterým dosvědčíte, že můžete podnikat v daném oboru (např. živnostenské oprávnění)
- ostatní doklady dle typu podnikání (např. nájemní smlouva,..)
- lékařské potvrzení - toto požadují ale jen vybrané úřady práce

Vámi podanou žádost poté projednají úředníci a pozvou vás ke schvalovací komisi, kde budete muset obhájit svůj podnikatelský záměr a zaujmout tak dané úředníky. Rozhodnutí, zdali dotaci dostanete či ne, je poté jen na komisi. Celková částka ale také závisí na uvedeném seznamu nákladových položek - položky, které si plánujete pořídit za případně poskytnutou částku (v daném seznamu musí být jen vybavení a zařízení nezbytně nutné pro vaše podnikání).

Pozor ale - pokud dotaci obdržíte, úřad práce se jen tak o vás zajímat nepřestane. Úřad s vámi sepíše dohodu, ve které bude stát, na co konkrétně jsou dané prostředky určeny, a dohodne se datum, ke kterému se zavážete vaši činnost zahájit a zároveň ukončit svou evidenci na úřadu práce. Současně se v dohodě sjedná doba, do které budete povinni provést vyúčtování a vrátit finanční prostředky, které nevynaložíte na způsobilé výdaje.

Zákon stanovuje, že dohoda o poskytnutí dotace musí obsahovat:

- účel poskytnutí dotace
- datum, výši a podmínky poskytnuté dotace
- podmínky a termín zúčtování poskytnuté dotace
- způsob kontroly plnění ujednaných podmínek
- identifikační údaje účastníků dohody
- záruka příjemce vrátit dotaci, jestliže mu byla jeho zaviněním poskytnuta neprávem anebo ve vyšší částce, než bylo sjednáno, a také lhůtu a podmínky vrácení příspěvku
- záruka zaměstnavatele neprodleně vrátit dotaci v případě, že mu byla poskytnuta v období dvanácti měsíců před dnem nabití právní moci (lhůta a podmínky vrácení dotace, sjednání vypovězení dohody)