Máte společnost s ručením omezením? Do konce června musíte upravit listiny!

K úpravě listin podle nových předpisů zbývá obchodním společnostem pouze pár týdnů. Jde například o stanovy, společenské smlouvy či odměňování. Novela občanského  zákoníku pro  vedení  agendy právnických osob  je  platná  již  od  začátku letošního  roku. Firmy však  dostaly  určitý  čas  k přizpůsobení  svých zakladatelských listin, stanov  či  společenských  smluv  nové  právní  úpravě. Úprava těchto listin  bude  stát určitý obnos, přestože je nařízena státem. Změny jsou způsobeny revizí občanského zákoníku, který byl novelizován po téměř půl století a již neodpovídal požadavkům dnešní doby.
 
Spolky  (dříve  občanská  sdružení),  fundace  (dříve  nadace  a nadační  fondy),  ústavy  (dříve obecně prospěšné společnosti) či společenství vlastníků jednotek tak musí učinit nejpozději do 1. ledna 2017. Společníci  veřejné  obchodní  společnosti, komanditní společnosti, společnosti s  ručením omezeným, akciové společnosti či družstva tak musí učinit už do konce letošního června!  Jinak jim hrozí pokuta.  Společnosti  musejí  zkontrolovat  své  stanovy,  zda vyhovují novým  pravidlům.  Společníci  by  si  tedy  měli  nová  pravidla důkladně  nastudovat  a  svolat valnou  hromadu  k  odsouhlasení nezbytných  změn,  případně  se  na  tom  jinak  dohodnout. Pokud by tak neučinili a ani následně  nereagovali  na  výzvy, rejstříkových  soudů,  může  být právnická osoba zrušena. 
 
Společnosti  musí změnit tzv.  donucující  normy,  které  musí  být pro  všechny  právnické osoby stejné, aby byli chráněni třetí osoby, které se společností vstupují do kontaktu (např. s ní obchodují). Dále je třeba upravit odměňování za členství v orgánech společnosti. Veškeré součásti odměny  musí  být  nově  stanoveny  ve  smlouvě o výkonu  funkce,  která  se  pro  tyto účely  mezi  společností  a  členy orgánů  uzavírá.  Pokud není  smlouva  o  výkonu  funkce uzavřena či v této smlouvě chybí úprava odměňování, je výkon  funkce od 1. července 2014 neplatný.
 
Změny pro jednotlivé právnické subjekty:
 
Společnost  s  ručením  omezeným  -  společníci  ručí  společně  do výše  svých  nesplacených vkladů. Novinkou však je, že základní kapitál může být třeba jen 1 koruna, není požadováno 200  tisíc korun.  Společnost  s  ručením  omezeným  také  již  nemusí  vytvářet rezervní  fond. Jedna osoba může být jediným společníkem v dalších společnostech s ručením omezeným a může vlastnit více druhů obchodních podílů.
 
U veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti je změno, že je nově můžete zřídit třeba jen ke správě vlastního majetku. Doposud bylo možné tyto společnosti zakládat pouze k podnikání.
 
U  akciové  společnosti  lze  zřídit  více  druhů  jednotlivých  podílů, respektive  akcií.  Akciová společnost  si  také  může  dle  svých vlastních potřeb  rozhodnout,  jak  se  bude  organizovat  - zda zřídí představenstvo a dozorčí  radu či zda ji k  řízení postačí správní  rada se statutárním ředitelem, který může být zároveň v čele správní rady.
 
Družstva  –  novinkou je,  že  družstevní  podíl  k  bytu lze  zastavit. Pokud tedy  kupujete  byt  a potřebujete si na něj půjčit v bance, neměli byste se dostávat do potíží. Družstvo si však může ve stanovách vyloučit zástavu družstevního podílu k bytu. Kromě bytových družstev zákon o obchodních  korporacích  nově zavádí i tzv.  sociální družstva,  které  si  kladou za cíl integraci sociálně znevýhodněných osob do společnosti.
 
Společenství  vlastníků jednotek  -  v  domě,  kde je  alespoň  pět bytů,  z  nichž  alespoň tři jsou ve  vlastnictví  různých  vlastníků,  je povinnost založit  společenství  vlastníků  jednotek.  Toto společenství se založí schválením stanov a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Účast majitelů bytů na fungování společenství vlastníků jednotek se odvíjí od podílů na společných částech.