Novinky v zákoně o DPH pro rok 2013

Rok 2013 nám přinesl opět nové změny v zákoně o DPH (Tzv. technická novela zákona o DPH č. 502/2012 Sb.). Abychom Vám ulehčili orientaci v nových změnách, tak jsme pro Vás připravili jejich přehled včetně stručného vysvětlení:

1. Zdanění přijatých plateb

Nově vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty (které nastane dříve) i pro osoby, které nevedou účetnictví (podnikatele – fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci). K datu přijetí zálohové platby proto vystavíte tzv. "doklad o přijaté platbě", na základě kterého odvedete DPH. Ke dni uskutečnění zdanitelného plnění pak vystavíte konečnou fakturu, na které proti fakturované částce uplatníte dříve vyúčtovanou zálohu - prakticky už odvedete DPH jen z rozdílu mezi základem daně z uskutečněného plnění a základem daně z přijaté zálohy.

Toto se netýká fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti (stavební práce pro plátce DPH s místem plnění v tuzemsku), v tomto případě se daň neodvádí.

2. Náležitosti daňových dokladů

K nejvýznamnějším změnám došlo u Daňových dokladů - § 26 až § 35a. Jsou zde stanovena pravidla vystavování a povinné náležitosti jednotlivých druhů daňových dokladů.

Zákon jednoznačně vymezuje povinnost uvádět na daňové doklady formuli "Daň odvede zákazník", jsou-li doklady vystaveny v režimu přenesení daňové povinnosti, a to jak v případě poskytnutí stavebních prací v tuzemsku, tak při poskytnutí přeshraničních služeb.

U poskytování plnění osvobozeného od daně je nutné na daňový doklad uvést odkaz na příslušné ustanovení zákona, dle kterého je plnění osvobozeno. Př. dodání zboží osobě registrované k DPH v EU, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska - "Osvobozeno od DPH dle § 64 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty."

3. Veřejná čísla bankovních účtů

Od 1. 4. 2013 budou na stránce www.daneelektronicky.cz zveřejněna čísla bankovních účtů všech plátců DPH (povinnost nahlášení čísel bankovních účtů určených pro podnikání byla do 28. 2. 2013).

Novinkou v tomto roce je "ručení za nezaplacenou daň" Vašeho dodavatele, které Vám automaticky vzniká v případě, když zaplatíte přijatou fakturu na účet, který Váš dodavatel nezveřejnil výše uvedeným způsobem. V případě, že se s dodavatelem smluvně domluvíte na nezveřejněném účtu, pak jste oprávněni použít institut "Zvláštní způsob zajištění daně" (dle § 109a ZoDPH), jeho použití však není triviální a doporučujeme důkladně prostudovat.

4. Seznam nespolehlivých plátců

Tzv. „nespolehliví plátci“ budou zveřejňováni finančními úřady. Pokud je Váš dodavatel v den data uskutečnění zdanitelného plnění považován za "nespolehlivého plátce", pak vzniká i Vám povinnost ručit za nezaplacenou daň - viz výše.

Podmínky, za kterých se firma stane "nespolehlivým plátcem" jsou vymezeny správcem daně - http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Nespolehlivy-platce.pdf. Dle uvedeného vymezení závažného porušení plnění povinností plátce nebudou tímto opatřením patrně postihnuty menší firmy.