Plátcem DPH snadno a rychle!

V příštím období se v oblasti daně z přidané hodnoty plánuje zavedení podstatných změn. Především jde o zvýšení sazby daně o jeden procentní bod a další úpravu zákona o DPH s plánovanou účinností od roku 2013.

Je pro Vás registrace k DPH povinná?
Kdo je plátcem daně z přidané hodnoty podrobně popisuje § 94 zákona o DPH.
Povinně se plátcem DPH stane osoba vykonávající ekonomickou činnost:

 • pokračováním v činnosti po zemřelém plátci
 • nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku
 • překročením obratu 1 milion Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců
 • členstvím ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH
 • poskytnutím služby v jiném členském státě, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby a z dalších důvodů uvedených v § 94 zákona o DPH
 • přijetím služby od zahraniční osoby registrované k DPH jinde než v ČR, která nemá v ČR provozovnu, případně od osoby, která nemá v EU sídlo, místo podnikání, provozovnu, místo pobytu ani místo, kde se obvykle zdržuje, i když není registrována k DPH
 • pořízením zboží z jiného členského státu v EU v hodnotě nad 326.000 Kč, automobilu nebo zboží se spotřební daní

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o dani z přidané hodnoty, ve které se hovoří o obratu jeden milion korun za nejvýše 12 předcházejících kalendářních měsíců. V důvodové zprávě k novele zákona je zdůrazněno, že snížení obratu není nový prvek, se kterým by tato novela přicházela.  Snížení obratu z jednoho milionu korun na 750 tisíc je již uvedeno v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

Při jednání o přístupu k Evropské unii Česká republika vyjednala výjimku z výše obratu pro účely povinnosti stát se plátcem daně z přidané hodnoty. Jedná se o 35.000 EUR, což je 1.000.000 Kč. Obvyklá výše obratu je přitom 5.000 EUR. Snížením částky se obrat dostane na úroveň přibližně 26.500 EUR, tedy 750.000 Kč. Právní úprava zákona o jednom inkasním místě je již schválena. Platnost tohoto předpisu je stanovena na leden 2015. Odborníci dokonce předpokládají, že dojde k posunu účinnosti, pravděpodobně od ledna 2014.

Plátcem daně o měsíc dříve
Od roku 2013 se mohou podnikatelé/osoby povinné k dani stát plátci daně mnohem rychleji než v roce předchozím i přestože od roku 2013 hranice obratu pro povinnou registraci snížena nebude. V novele zákona o dani z přidané hodnoty je totiž důležitá úprava okamžiku, kdy se osoba uskutečňující ekonomickou činnost stane plátcem DPH.

Hlavní změna je ve vazbě splnění podmínek, za kterých se osoby povinné k dani stávají plátci, na registraci jako administrativní úkon. Stávající systém je vázán především na registraci jako rozhodující úkon pro práva a povinnosti plátců. Podle daňového řádu je nyní registrace otázkou pouze evidenční, nikoliv rozhodující pro plnění povinností plátce.

Navržené znění § 94 zákona o DPH:
Nad § 94 se vkládá nadpis, který zní: „Registrace plátce“. Paragraf nově zní:

 • Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.
 • Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem

Nově se zde již nepíše, že plátcem se stává osoba povinná k dani, jenž překročila stanovený limit, od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento limit překročila.
Současné znění § 94 a § 96 bylo přesunuto do úvodních ustanovení zákona a rozděleno podle jednotlivých důvodů, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem, na jednotlivé paragrafy. Nově se podle § 6 zákona o DPH osoba povinná k dani má stát plátcem daně od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Lhůta byla ponechána, aby měl nový plátce čas „na přípravu“ stát se plátcem (vystavování daňových dokladů, software, možnost správce daně prověřit údaje atd.).

Navržená úprava paragrafu 6 zákona o DPH:

 • Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
 • Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

Příklad na překročení stanoveného obratu:

 • Rok 2012: Podnikatel překročil hranici 1 milionu korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v měsíci červnu. Do 15. července má povinnost podat přihlášku k registraci. Plátcem se stává od 1. září.
 • Rok 2013: Podnikatel překročil hranici 1 milionu korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v měsíci červnu. Do 15. července má povinnost podat přihlášku k registraci. Plátcem se stává od 1. srpna.