Pozor na včasné odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014

Do 4. května 2015 musí všechny OSVČ doručit své zdravotní pojišťovně a příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení "Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014". Dle ročního hrubého zisku uvedeného v přehledu se vypočítá zdravotní pojištění za celý rok a nová výše měsíční zálohy. Do 8 dní po odevzdání je nutné doplatit případný nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín pro odevzdání „Přehledu“ posouvá na 3. srpna (tato skutečnost však musí být zdravotní pojišťovně oznámena do konce dubna). Neodevzdání "přehledu" je zdravotními pojišťovnami sankciováno. Při nedodržení termínu pro odevzdání "Přehledu" může být příslušnou zdravotní pojišťovnou uložena pokuta až ve výši 50 000 Kč. Výše pokuty je individuální – v  praxi se při určení výše pokuty se mimo jiné přihlíží k platební historii pokutovaného, tedy zda se jedná o první či opakovaný prohřešek.

Dále bývá zdravotními pojišťovnami sankciováno neplnění oznamovací povinnosti – tzv. rozhodných skutečností pro placení zdravotního pojištění (např. zahájení samostatné výdělečné činnosti, přiznání starobního důchodu nebo pobírání rodičovského příspěvku). Za nesplnění oznamovací povinnosti můžete dostat pokutu ve výši 10 000 Kč. Při opakovaném porušení povinností můžete obdržet pokutu až ve výši 20 000 Kč. Pojišťovny vymáhají pokuty stejně jako pojistné nebo penále. Při nedobrovolném uhrazení je následně dlužná pokuta vymáhána exekučně. 

Při neodevzdání "přehledu" nastává další komplikace, jelikož Vám pojišťovny předepíší pojistné v pravděpodobné výši, což je pro většinu OSVČ nevýhodné, neboť pravděpodobné pojistné je zpravidla vyšší než skutečné pojistné. Minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných je 1 797 Kč pro všechny měsíce roku 2015. Pravděpodobné pojistné v roce 2015 však činí 2 623 Kč. Zdravotní pojišťovny následně exekučně vymáhají i pravděpodobné pojistné, přičemž nadále platí, že OSVČ musí doručit neodevzdaný "Přehled". I penále je vyčísleno z pravděpodobného pojistného. Přestože je po dodatečném odevzdání dokumentu pravděpodobné pojistné zrušeno, musí OSVČ uhradit vyšší penále vypočtené z pravděpodobného pojistného.

Pokud jste od ledna 2015 změnili zdravotní pojišťovnu, "Přehled za rok 2014" musíte doručit zdravotní pojišťovně, kde jste byli pojištěni během roku 2014, případná změna zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2015 nemá na doručení vliv.