Přenesení daňové povinnosti

Od 1. 1. 2012 platí úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH, a její použití se tedy rozšiřuje pro poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Přenesení daňové povinnosti je zvláštní režim DPH, který je definovaný § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Jedná se o tzv. revers charge, kdy je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění (při běžném tuzemském plnění má tuto povinnost poskytovatel plnění). Poskytovatel plnění v režimu přenesení daňové povinnosti vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH (pouze sazbu) – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
Režim přenesení daňové povinnosti byl mimo stavebních prací zaveden od 1. 4. 2011 při dodání zlata (§ 92b zákona o DPH), dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 (§ 92c zákona o DPH) a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (§ 92d zákona o DPH).
Systém súčto již dle výše uvedených požadavků pracuje – popis využití v systému naleznete v aktualitě o stavebních pracích.

Citace zákona (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty):

  1. V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  2. Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen podle § 26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k). Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
  3. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně podle § 28 odst. 2 písm. l). Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
  4.  Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
  5. Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
  6. Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavce 4 nebo 5, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.