Užitečné náležitosti pracovní smlouvy aneb jak se nenachytat od zaměstnavatele

V pracovní smlouvě může být sjednána celá řada užitečných ujednání. Každá pracovní smlouva však musí obsahovat tři nezbytné náležitosti: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce.

Druh práce je určen okruhem pracovních úkolů, které je zaměstnanec povinen vykonávat osobně podle pokynů zaměstnavatele. Druh práce by měl stručně a výstižně vyjadřovat, které činnosti bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Druh práce nemusí být vymezen jen jako určité pracovní zařazení (řidič, účetní), ale také může být pojímán šířeji jako soubor vykonávaných činností. V pracovní smlouvě lze podle okolností dohodnout dva i více druhů práce (např. u činností sezónní povahy). Ujednání o místu výkonu práce v pracovní smlouvě v praxi znamená, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v jiném místě, než v místě, které bylo jako místo výkonu práce ustanoveno ve smlouvě. V pracovní smlouvě lze vymezit více míst výkonu práce.  Dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, vzniká pracovní poměr, čímž vznikají i práva a povinnosti účastníků pracovního poměru, tedy zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Další náležitosti pracovních smluv

Kromě povinných náležitostí by správně připravená pracovní smlouva měla dostatečně upravovat i  práva a  povinnosti obou stran. Mimo výše uvedené povinné náležitosti lze v pracovní smlouvě ujednat nepovinné, leč mnohdy velice významné náležitosti.

  • Délka trvání pracovního poměru - pracovního poměr na dobu určitou může být uzavřen nejvýše na dobu tří let a opakovat či prodloužit jej lze pouze dvakrát.
  • Délka zkušební doby - sjednaná délka zkušební doby nesmí přesáhnout tři měsíce (u vedoucích zaměstnanců šest měsíců). 
  • Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas - zákoník práce umožňuje se zaměstnancem sjednat mzdu již s přihlédnutím k práci přesčas, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas. Za tuto práci přesčas pak zaměstnanci nenáleží zákonný příplatek ke mzdě ani náhradní volno. V případě, že je mzda určena mzdovým výměrem, není možné k práci přesčas přihlédnout a zaměstnanci musí být za práci přesčas poskytnut příplatek či náhradní volno.
  • Konkurenční doložka – toto ustanovení připadá v úvahu v případě, že zaměstnanec během svého pracovního poměru získává specifické informace, které by mohl využít u jiného zaměstnavatele. Jde tedy o závazek zaměstnance nevykonávat po určenou dobu konkurenční činnost.
  • Ochrana důvěrných informací – je třeba vymezit předmět obchodního tajemství zaměstnavatele a smluvně zakotvit povinnost zaměstnance k jeho ochraně a k zachování mlčenlivosti. 

Pracovní smlouva může obsahovat také další údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru. Např.: bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaj o délce dovolené, údaj o výpovědních lhůtách, údaj o týdenním rozvržení pracovní doby, informaci o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu či informace o kolektivních smlouvách.