Změna limitu na placení v hotovosti

Patříte mezi podnikatele? Víte, že se změnil limit pro placení v hotovosti? Jestli ne, je tento článek určen právě pro vás. Určitě stojí za přečtení. Věnujte mu pár minut vašeho drahocenného času. Nově došlo ke snížení limitu při placení v hotovosti. Nezanedbejte tuto novinku, buďte obezřetní a předejděte tak případným pokutám.

 

Počátkem loňského roku (od 1.12.2014) se snížil limit při placení v hotovosti a činí 270.000 Kč. Taktéž se používá pro ručení za DPH. Mnozí podnikatelé často zapomínají na povinnost hradit vyšší částky pouze bankovním převodem. Pokud při hrazení v hotovosti disponujete vyšší částkou než určuje zákonný limit, je třeba dávat větší pozor a předejít tak případnému pokutování. Do limitu se započítavají všechny platby mezi dvěma subjekty během jednoho kalendářního dne.

 

Povinností podnikatelských subjektů je, aby si zabezpečili svou informovanost o platbách tak, aby mohli zákonnou povinnost splňovat. Pro příklad si můžeme uvést zákazníka, který uhradil ve dvou různých provozovnách, ale u stejného subjektu. Částky byly samostatně v pořádku, ale v součtu překročily zákonný limit. Subjekt byl poté pokutován ze strany správce daně. Pokuta fyzickým osobám hrozí až do výše 0,5 milionu Kč a právnickým osobám do výše 5 milionů Kč.

 

Pro úplné zasvěcení do problému si vyjmenujeme aktuální znění § 3 zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, platné od 1. 12. 2014:

 

Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné:

  • navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo

  • osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí; přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.

 

Povinnost provést platbu bezhotovostně se nevztahuje na:

  • platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,

  • povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,

  • platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností,

  • platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu, 1)

  • platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění,

  • platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí, nebo

  • platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.