Zásady zpracování osobních údajů partnerů Railsformers s. r. o.

 1. Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů jsme my, tedy Railsformers s. r. o., IČO 24704440, se sídlem Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36254. Kontaktovat nás můžete:

 • elektronicky na info@sucto.cz

 1. Účely a právní základ pro zpracování

  2.1. Jednání o uzavření smlouvy 

Osobní údaje partnerů zpracováváme za účelem uzavřením smlouvy. K takovému zpracování dochází v počáteční fázi komunikace mezi námi a partnery, tedy zejména při vyjednávání za účelem uzavření příslušné smlouvy. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

2.2. Plnění uzavřené smlouvy

Jakmile je smlouva uzavřena, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění uzavřené smlouvy, tedy abychom např. věděli, komu máme naše služby poskytovat. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.

2.3. Plnění právních povinností

Osobní údaje partnerů zpracováváme také za účelem plnění našich povinností vyplývajících z obecné závazných právních předpisů. Jedná se zejména o povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví a zákona o DPH. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti, která se na nás coby správce osobních údajů vztahuje.

2.4. Naše oprávněné zájmy

Kromě výše uvedeného můžeme zpracovávat osobní údaje partnerů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – náš oprávněný zájem.

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

  3.1. Orgány veřejné moci

Osobní údaje partnerů budeme předávat příslušným orgánům veřejné moci (např. finančním úřadům apod.), pokud nás o to v rámci svých pravomocí požádají. Tyto orgány budou osobní údaje partnerů dále zpracovávat jako samostatní správci.

3.2. Zpracovatelé

Vedle toho můžeme osobní údaje partnerů předávat příjemcům, se kterými uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou osobní údaje zpracovávat v postavení našich zpracovatelů (např. subjekty poskytující služby účetnictví, daňového poradenství, tiskové a poštovní služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, případně auditoři apod.). Uvědomujeme si důležitost zabezpečení osobních údajů, a proto budeme osobní údaje partnerů předávat jen těm zpracovatelům, kteří se nám zaručí, že tyto osobní údaje nebudou dále předávány žádnému dalšímu zpracovateli, který nebude schopen zajistit dostatečné zabezpečení osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat vždy po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů však není dotčeno zpracování osobních údajů na základě jiného právního základu.

4.1. Jednání o uzavření smlouvy

Za tímto účelem budeme zpracovávat osobní údaje partnerů po dobu vyjednávání podmínek smlouvy do okamžiku uzavření příslušné smlouvy. Pokud k uzavření smlouvy (dohody) nedojde, budeme zpracovávat osobní údaje maximálně po dobu 24 měsíců od poslední komunikace mezi námi a partnerem.

4.2. Plnění uzavřené smlouvy

Za tímto účelem budeme zpracovávat osobní údaje partnerů po dobu trváním závazků z uzavřené smlouvy a následně do zániku poslední z povinností sjednaných v uzavřené smlouvě.

4.3. Plnění právních povinností

Za tímto účelem budeme zpracovávat osobní údaje partnerů po dobu trvání příslušné právní povinnosti. Např. daňové doklady musíme ze zákona uchovávat po dobu 10 let.

4.4. Právní nároky

Za tímto účelem budeme zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku (např. do doby zaplacení faktury), maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

4.5. Výmaz osobních údajů

Bezodkladně po uplynutí doby zpracování osobních údajů příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizujeme či zlikvidujeme.

 1. Práva subjektů údajů

Každý partner má dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) mimo jiné tato práva:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);

 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);

 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);

 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu;

 • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

V případě, že se partner bude domnívat, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.